Wettelijke informatie Mter. Joris VAN MAELE

Wettelijke informatie:

Uw advocaat en zijn kantoor:

U vertrouwt Uw dossier toe aan Mr. Joris VAN MAELE.

Mr. Joris VAN MAELE is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Brugge.

Het kantoor van Mr. VAN MAELE is gevestigd te Koolkerkse Steenweg 154, 8000 BRUGGE.

Mr. VAN MAELE baat zijn kantoor uit onder de vorm van een bv ovv bvba (advocatenkantoor joris van maele bvba)

De zetel van het kantoor is gevestigd te Koolkerkse Steenweg 154, 8000 BRUGGE.

Het ondernemingsnummer van de bvba advocatenkantoor joris van maele is 0665.534.024

Het BTW nummer van de bvba advocatenkantoor joris van maele is BE0665.534.024

Per e-mail kan U Mr. VAN MAELE bereiken via joris@lvm-advocaten.be.

De beroepsaansprakelijkheid van Mr VAN MAELE is verzekerd bij Amlin Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.

 

Uw advocaat en zijn dienstverlening:

U kan bij Mr. VAN MAELE terecht voor onder meer volgende diensten:

 1. Salduz-bijstand
 2. Contractenrecht
 3. Strafrecht
 4. Verkeersrecht
 5. Echtscheidingsrecht
 6. Familierecht
 7. Handelsrecht
 8. Aansprakelijkheidsrecht
 9. Bewindvoering over goederen en persoon
 10. Curator onbeheerde nalatenschap
 11. Collectieve schuldenregeling (niet als schuldbemiddelaar)
 12. Vreemdelingenrecht
 13. Fiscaal recht
 14. Vastgoedrecht
 15. ...

De factuurvoorwaarden en bepalingen die Mr. VAN MAELE of zijn kantoor hanteert kan U raadplegen op: www.lvm-advocaten.be. En worden als volgt weergegeven:

Factuurvoorwaarden:

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.  Bij niet-betaling op de vervaldag wordt deze facturatie van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een absoluut minimum van 75€.   Tevens is bij niet-betaling op de vervaldag een verwijlsrente verschuldigd van 10% op jaarbasis.  In geval van gerechtelijke invordering of bij betwisting zijn enkel de Rechtbanken te Brugge territoriaal bevoegd en is het Belgisch Recht steeds van toepassing.

 

 Deze worden steeds op de factuur vermeld.

Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft kan U Mr. VAN MAELE bereiken:

Via post op het adres: Koolkerkse Steenweg 154, 8000 BRUGGE

Via fax op het nummer: 050/70.60.01

Via e-mail op het adres: joris@lvm-advocaten.be

Of via telefoon op het nummer: 050/70.60.02

Wat kost Uw advocaat?

TARIEVEN (steeds exclusief BTW):

Er zijn verschillende mogelijkheden ter zake, overeen te komen met Uw advocaat:

 

 • Tegen uurloon: het gehanteerde ereloontarief varieert tussen de 75,00 en 125,00 euro per uur, afhankelijk van de materie, hoogdringendheid en complexiteit van het dossier.
 • Tegen procentuele tarieven: Bij invordering van facturen of andere bedragen, wordt het ereloon bepaald in functie van de omvang van het geclaimde of het gerecupereerde bedrag. De richttarieven die gebruikt worden zijn:
  • 10% op bedragen minder dan 6.200 euro
  • 8% op bedragen tussen 6.200 en 46.000 euro
  • 8% op bedragen tussen 46.000 en 124.000 euro
  • 6% op bedragen tussen 124.000 en 250.000 euro
  • 4% op bedragen boven de 250.000 euro
 • Tegen forfaitaire tarieven:. Voor bepaalde zaken worden dan ook forfaitaire erelonen in rekening gebracht. Op Uw vragen omtrent de forfaits zult U duidelijk antwoord krijgen.
 • In specifieke gevallen zijn echter afwijkende ereloonafspraken mogelijk (vb. incasso)
 • Rechtsbijstandsverzekering: Indien U geniet van een rechtsbijstandsverzekering kunt U dit bespreken met Uw advocaat.  In dat geval heeft U vrije keuze van raadsman.  Het ereloon en de kosten worden dan eerst aangerekend aan de rechtsbijstandsverzekeraar.
 •  Provisies: de advocaat is ertoe gehouden om provisionele ereloonstaten te maken. Aldus zult U bij aanvang en gedurende de loop van de behandeling van Uw zaak gevraagd worden om provisies te betalen. 
 • Kosten: Benevens het ereloon – dat vergoeding vormt voor de prestaties van de advocaat – dienen de onkosten vergoed. Deze zijn de op niet-limitatieve wijze de volgende:
  • Gerechtskosten: kosten dagvaarding, griffierechten, rolrechten, afschriften dossiers, expedities vonnissen, expertisekosten…: volgens werkelijke kosten
  • Briefwisseling en procedureakten: 10 euro per bladzijde
  • Verplaatsingskosten: 0,50 euro per km
  • Aangetekende zendingen: volgens werkelijke uitgave
  • Akten bevolking, registratie, hypotheekkantoor, kadaster: volgens werkelijke uitgave
  • Telefoonkosten: forfaitair
  • E-mail: 10,00 euro per zending
  • Fax: 10,00 euro per zending
  • Kopies: 0,30 euro per blad
  • ...

Pro-Deo bijstand:  Op basis van enkele wettelijke criteria die U met Uw advocaat kan overlopen (bij eerste consultatie) kan U recht hebben op (gedeeltelijke) gratis juridische bijstand.   De reglementering kan U dienaangaande vinden op www.baliebrugge.be

Evenwel kunnen bij vaste klanten andersluidende  vaste afspraken worden gemaakt nopens de wijze van begroting van het ereloon, waarbij dan uitgegaan wordt van het principe dat “de kleine zaken met de grote” genomen worden.

 

Beroepsregels en gedragscodes:

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Brugge is Mr. VAN MAELE onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrugge.be.

 

Privacyverklaring:

 1. INLEIDING:

 

Bescherming van persoonlijke gegevens en privacy zijn fundamentele rechten gewaarborgd door internationale verdragen. BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE kantoor doet alle mogelijke moeite om de volledige naleving van de privacywetgeving te garanderen.

 

Dit beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingsactiviteiten die BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE beheert.

 

 1. GEGEVENSVERWERKER:

 

BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE

Koolkerkse Steenweg 154

8000 BRUGGE

BE.0665.534.024

Tel: +32 50 70 60 02

Fax: +32 50 70 60 01

www.lvm-advocaten.be

joris@lvm-advocaten.be

 

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS :

 

BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij stellen er alles toe in het werk om Uw privacy optimaal te beschermen, en handelen hiermee in overeenstemming met de verordening dd. 27.04.2016, ons beroepsgeheim, alle wettelijke en deontologische verplichtingen en met deze privacyverklaring.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze verantwoordelijke op het nummer 050/70.60.02 of per email via joris@lvm-advocaten.be.   

 

 1. GEGEVENSVERWERKING:

 

BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE verwerkt Uw persoonsgegevens met het oog op het bereiken van diverse doelstellingen, waaronder het voeren van administratie, het verschaffen van een correcte dienstverlening, de uitvoering van onze overeenkomsten, het beheer van onze klanten- en leveranciersbestanden…

 

BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE verwerkt uw persoonsgegevens omwille van de toestemming die U ons hebt gegeven, de wettelijke en deontologische verplichtingen, het uitvoeren van de overeenkomst, of omdat zowel wij als onze klanten er een gerechtvaardigd belang bij hebben.

 

Hieronder vindt u een (niet-limitatief) overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

 

BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE  verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

 1. ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS:

 

Slechts een beperkt aantal personen heeft toegang tot Uw persoonsgegevens. Dit betreffen de advocaten, medewerkers, stagiairs en personeelsleden van BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE. Om de bescherming van Uw gegevens te garanderen, worden zij elk onderworpen aan een reeks verplichtingen. Deze verplichtingen vloeien voor wat betreft de advocaten voort uit het wettelijk voorziene beroepsgeheim. Voor wat betreft de werknemers werd voorzien in een vertrouwelijkheidsovereenkomst.

 

Uw gegevens kunnen daarnaast (niet-limitatief) doorgegeven worden aan Advocaten van andere kantoren, consultants of experten die eveneens gebonden zijn door beroepsgeheim en/of vertrouwelijkheidsclausules, Buitenlandse advocatenkantoren met het doel om juridisch advies te verkrijgen, Rechtbanken, (wetshandhavings)autoriteiten, regelgevende instanties, advocaten of andere partijen, wanneer het redelijkerwijs noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een vordering of met het oog op een confidentiële alternatieve geschillenregeling, gegevensverwerkers gebonden door een overeenkomst inzake gegevensverwerking, inclusief loonadministratiekantoren.

 

Ook worden Uw gegevens gedeeld met een zeer beperkt aantal derde-dienstverleners, waarbij in een zo beperkt mogelijke mate persoonsgegevens gedeeld worden met oog op de verdere verwerking ervan. Indien één van deze dienstverleners gelokaliseerd is buiten de EER, worden deze enkel doorgegeven wanneer er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau, en de dienstverlener voldoende garanties biedt in de bescherming van Uw gegevens.

 

BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE verkoopt Uw gegevens niet aan derden, en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met Uzelf.

 

 1. TERMIJN VAN BEWARING

 

BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor Uw gegevens werden verzameld, gekoppeld aan onze wettelijke ne/of deontologische verplichtingen om onze diensten ter dege te verlenen.

 

 

 1. COOKIES-POLICY:

 

BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 1. RECHTEN - KLACHTEN

 

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joris@lvm-advocaten.be.   

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

 

U dient wel voor ogen te houden dat de BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[1]

 

BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS VAN MAELE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 commission(at)privacycommission.be

 

 

 

 

 

 

 

[1] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.